Shop Võ Hoàng

Tất cả

Pill

Kỳ phẩm

Trang Sức

Trang Bị


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !shopvh 918 
 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%. 24h 
 V.viễn 
 !shopvh 478 
 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%. 2h 
 V.viễn 
 !shopvh 477 
 Hộ Tâm Đơn (100%) (2 giờ) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100%. 2h 
 V.viễn 
 !shopvh 476 
 Hộ tâm đan 40% 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 40%. 2h 
 V.viễn 
 !shopvh 475 
 Vacxin COVID 30% 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30%. 2h 
 V.viễn 
 !shopvh 474 
 Khẩu trang y tế 20% 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20%. 2h 
 V.viễn 
 !shopvh 662 
 Dây Chuyền Phỉ Lam 
 
 9,999,999 Võ Hoàng 
 Phòng Ngự 60, Né tránh tăng 60, Đả kích tăng 24 
 V.viễn 
 !shopvh 661 
 Dây chuyền Tụ Linh 
 
 150,000 Võ Hoàng 
 Phòng Ngự 50, Né tránh tăng 50, Đả kích tăng 19 
 V.viễn 
 !shopvh 660 
 Dây chuyền Tử Kim 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 Phòng Ngự 40, Né tránh tăng 40, Đả kích tăng 15 
 V.viễn 
 !shopvh 659 
 Dây chuyền Huyết Long 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 Phòng Ngự 35, Né tránh tăng 35, Đả kích tăng 12 
 V.viễn 
 !shopvh 654 
 Nhẫn Phỉ Lam (Toái) 
 
 9,999,999 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 70, Chính xác tăng 17, Đả kích tăng 24 
 V.viễn 
 !shopvh 653 
 Nhẫn Phỉ Lam (Ma) 
 
 9,999,999 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 55, Công lực võ công tăng 15%, Đả kích tăng 24 
 V.viễn 
 !shopvh 652 
 Nhẫn Tụ Linh-(ma) 
 
 200,000 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 50, Công lực võ công tăng 13%, Đả kích tăng 19 
 V.viễn 
 !shopvh 505 
 Nhẫn Tụ Linh-(toái) 
 
 200,000 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 50, Công lực võ công tăng 13%, Đả kích tăng 19 
 V.viễn 
 !shopvh 504 
 Nhẫn Tử Kim-(toái) 
 
 80,000 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 50, Chính xác tăng 15, Đả kích tăng 15 
 V.viễn 
 !shopvh 503 
 Nhẫn Tử Kim-(ma) 
 
 80,000 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 40, Công lực võ công tăng 13%, Đả kích tăng 15 
 V.viễn 
 !shopvh 502 
 Nhẫn Huyết Long-(toái) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 45, Chính xác tăng 12, Đả kích tăng 12 
 V.viễn 
 !shopvh 501 
 Nhẫn Huyết Long-(ma) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 Công lực tăng 35, Công lực võ công tăng 11%, Đả kích tăng 12 
 V.viễn 
 !shopvh 494 
 Khuyên Phỉ Lam (Toái) 
 
 9,999,999 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 4, Chính xác tăng 12, Sinh Mệnh tăng 280, Đả kích tăng 24 
 V.viễn 
 !shopvh 493 
 Khuyên Phỉ Lam (Ma) 
 
 9,999,999 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 4, công lực võ công tăng 12%, Sinh Mệnh tăng 240, Đả kích tăng 24 
 V.viễn 
 !shopvh 492 
 Khuyên Tụ Linh-(toái) 
 
 200,000 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 4, Chính xác tăng 10, Sinh Mệnh tăng 240, Đả kích tăng 19 
 V.viễn 
 !shopvh 491 
 Khuyên Tụ Linh-(ma) 
 
 200,000 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 4, công lực võ công tăng 10%, Sinh Mệnh tăng 200, Đả kích tăng 19 
 V.viễn 
 !shopvh 490 
 Khuyên Tử Kim-(toái) 
 
 80,000 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 3, Chính xác tăng 10, Sinh Mệnh tăng 190, Đả kích tăng 15 
 V.viễn 
 !shopvh 489 
 Khuyên Tử Kim-(ma) 
 
 80,000 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 3, công lực võ công tăng 10%, Sinh Mệnh tăng 150, Đả kích tăng 15 
 V.viễn 
 !shopvh 488 
 Khuyên Huyết Long-(toái) 
 
 99,999 Võ Hoàng 
 Khí công tăng 3, Chính xác tăng 7, Sinh Mệnh tăng 160, Đả kích tăng 12 
 V.viễn 

Trang 0 của 8 | 0 1 2 |