Quà Tích Lũy
Cấp Bậc
|
Vật Phẩm Thường
Ảnh
|
Vật Phẩm VIP
Ảnh
|
Tích Lũy
 1 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x1 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x2 
 
 | 
 10 điểm 
 2 
 | 
 Xu cống hiến Guild x5 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x10 
 
 | 
 30 điểm 
 3 
 | 
 3000 võ huân 
 
 | 
 6000 võ huân 
 
 | 
 50 điểm 
 4 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x3 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x6 
 
 | 
 80 điểm 
 5 
 | 
 Xu cống hiến Guild x10 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x20 
 
 | 
 100 điểm 
 6 
 | 
 6000 võ huân 
 
 | 
 12000 võ huân 
 
 | 
 130 điểm 
 7 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x5 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x10 
 
 | 
 160 điểm 
 8 
 | 
 Xu cống hiến Guild x15 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x30 
 
 | 
 200 điểm 
 9 
 | 
 10000 võ huân 
 
 | 
 20000 võ huân 
 
 | 
 230 điểm 
 10 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x10 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x20 
 
 | 
 270 điểm 
 11 
 | 
 Xu cống hiến Guild x20 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x40 
 
 | 
 300 điểm 
 12 
 | 
 15000 võ huân 
 
 | 
 40000 võ huân 
 
 | 
 330 điểm 
 13 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x20 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x40 
 
 | 
 360 điểm 
 14 
 | 
 Xu cống hiến Guild x30 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x60 
 
 | 
 400 điểm 
 15 
 | 
 30000 võ huân 
 
 | 
 60000 võ huân 
 
 | 
 430 điểm 
 16 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x40 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x80 
 
 | 
 460 điểm 
 17 
 | 
 Xu cống hiến Guild x50 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x100 
 
 | 
 500 điểm 
 18 
 | 
 50000 võ huân 
 
 | 
 100000 võ huân 
 
 | 
 600 điểm 
 19 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x80 
 
 | 
 Hộp bùa cường hóa x160 
 
 | 
 700 điểm 
 20 
 | 
 Xu cống hiến Guild x70 
 
 | 
 Xu cống hiến Guild x140 
 
 | 
 800 điểm 
 21 
 | 
 100000 võ huân 
 
 | 
 200000 võ huân 
 
 | 
 900 điểm 

Trang 0 của 0 | 0 |