Bảng Xếp Hạng Thế Lực Chiến
Thứ Tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn Phái
Thế Lực
Giết
Chết
KDA
1
 Milkiss 
 Đao Khách 
 92 
 HuynhDeBang 
 Tà Phái 
 5 
 0 
 5 
2
 CamMeMomVao 
 Thích Khách 
 81 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 4 
 0 
 4 
3
 Violet 
 Đàm Hoa Liên 
 87 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 2 
 0 
 2 
4
 TieuHy 
 Cung Thủ 
 87 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 2 
 0 
 2 
5
 bapcai 
 Cung Thủ 
 84 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 2 
 0 
 2 
6
 PertyBoy 
 Đao Khách 
 70 
  
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
7
 ZoHoaLong 
 Hàn Bảo Quân 
 69 
  
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
8
 ZoDaiPhu 
 Đại Phu 
 69 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
9
 nguuE 
 Đao Khách 
 56 
  
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
10
 Anguu 
 Kiếm Khách 
 59 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
11
 Enguu 
 Cung Thủ 
 58 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
12
 TanNVX 
 Đao Khách 
 55 
  
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
13
 Cau3ChamChi 
 Đao Khách 
 61 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
14
 ThanY 
 Đại Phu 
 87 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
15
 Daddy 
 Đao Khách 
 71 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
16
 No03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
17
 HoaLong 
 Đao Khách 
 74 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
18
 YG01 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
19
 YG03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
20
 CaPhaoMamTom 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
21
 DaoHoang 
 Đao Khách 
 74 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
22
 MuoiTieuChanh 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
23
 TimSau 
 Thích Khách 
 80 
 HuynhDeBang 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
24
 Co3ChamChi 
 Đao Khách 
 61 
  
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
25
 Tiny 
 Thích Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
26
 NjnVuong 
 Thích Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
27
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
28
 TieuYeuTu 
 Đại Phu 
 86 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
29
 Panda 
 Kiếm Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
30
 ChipCoi 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
31
 PertyBoyo 
 Đao Khách 
 61 
  
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
32
 MocQueAnh 
 Thương Hào 
 79 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
33
 ThienLongQuyen 
 Quyền Sư 
 86 
 HuynhDeBang 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
34
 GapLaGiet 
 Thương Hào 
 85 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
35
 DeoNoiNhieu 
 Đao Khách 
 84 
 MinhGio 
 Tà Phái 
 1 
 0 
 1 
36
 DeYuan 
 Cung Thủ 
 90 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
37
 NguyetNguyet 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
38
 TanLX95 
 Đại Phu 
 57 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
39
 TanLX 
 Đại Phu 
 58 
 SuperMan 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
40
 CauCa 
 Thích Khách 
 79 
 MinhGio 
 Chính Phái 
 1 
 0 
 1 
41
 TopAJ 
 Đao Khách 
 84 
 MinhGio 
 Chính Phái 
 1 
 2 
 -1 
42
 MizMiz 
 Đao Khách 
 89 
 HuynhDeBang 
 Chính Phái 
 1 
 4 
 -3 
43
 MayDitHaNoi 
 Đao Khách 
 81 
 MinhGio 
 Chính Phái 
 1 
 4 
 -3 

Trang 0 của -0 | 0 |