Bảng Xếp Hạng Cửu Tuyền
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Số Tầng
T.sinh
1
 Milkiss 
 Đao Khách 
 92 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 0 
 0 
2
 YG03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
3
 YG04 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 0 
 0 
4
 YG02 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 0 
 0 
5
 No02 
 Đại Phu 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 0 
 0 
6
 Tiny 
 Thích Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
7
 No04 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 0 
 0 
8
 YG01 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
9
 No03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
10
 ChipCoi 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
11
 Panda 
 Kiếm Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
12
 Gucci 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
13
 NjnVuong 
 Thích Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
14
 NguyetNguyet 
 Đao Khách 
 89 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
15
 TheQueen 
 Diệu Yến 
 89 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
16
 DeYuan 
 Cung Thủ 
 89 
 SuperMan 
 Chính 
 0 
 0 
17
 MizMiz 
 Đao Khách 
 89 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 0 
 0 
18
 1Nhay500k 
 Kiếm Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 0 
 0 
19
 DungNhinTao 
 Thích Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 0 
 0 
20
 JungLeBoy 
 Diệu Yến 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 0 
 0 
21
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 0 
 0 
22
 ThanY 
 Đại Phu 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
23
 TieuHy 
 Cung Thủ 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 
24
 emcuckhoe 
 Thích Khách 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 0 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |