Tải Game
Tải Game Client v17!

Google Drive (Nếu bị lỗi quá giới hạn thì đăng nhập tk google vào)
Đang Cập Nhật


Các Phần Mềm Bổ Trợ

VC++ 2015 x86 (dành cho máy 32bit)
VC++ 2015 x64 (dành cho máy 64bit
Nếu gặp lỗi Directx , tải DirecX
NetFramwork 4.0

Hệ thống Cấu hình tối thiểu Khuyến khích
CPU P4 1.4G Hz Core2 Duo Dual-Core Processor
RAM 512M trở lên 2GB trở lên
VGA Geforce FX 5200 trở lên Geforce FX 8600 trở lên
Ổ Cứng Còn trống 5GB trở lên Còn trống 5GB trở lên
OS Win XP / Win7 Win XP/ Win7