Chức Năng Chưa Sử dụng được:
DV<khoảng cách>XXX<khoảng cách>TàiKhoản
rồi gửi XXX (phí dịch vụ 1,000đ) để lấy lại mật khẩu.
Ví dụ: Tài khoản của bạn là jxqy, soạn DV XXX jxqy rồi gửi tới XXX từ số điện thoại đã đăng ký của tài khoản jxqy.