[Nhiệm Vụ] Thu Thập Lá Phong mỗi ngày

Nhận tại NPC : Đao Kiếm Tiếu
Trả Nhiệm vụ mỗi ngày tại NPC : Kim Hương Ngọc
- Sau khi nhận nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu
- Đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ
- Thu thập đủ 69 lá phong trong Túi Đồ Nhiệm Vụ
- Trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng tại Kim Hương Ngọc
- Mỗi ngày chỉ làm 1 lần 1 nhân vật


Phần thưởng
+ Sự Khích Lệ Của Kim Hương Ngọc : Tăng 50% EXP trong 6 Giờ
+ Ngẫu nhiên 4.000 - 6.000 Võ huân
+ 1000.0000 lượng