🎁 Event Khuyến Mãi Donate Tuần Lần 8 🎁

⏰Thời gian: Từ ngày 10/09/2021 - 17/09/2021.

✔️ Khuyến Mãi 50% Giá Trị Nạp Thẻ, Kèm Mốc Donate Lần 8.
✔️ Trong thời gian khuyến mãi các mốc quà Donate được nhận cộng dồn.
✔️ Ví dụ: Nạp Thẻ 100k = 1500@.
✅ Thông tin Nạp Thẻ:
✔️ ️Momo: 0961082240 - Trần Xuân Tiến.
✔️ ATM: 0911000024196 - VCB - Trần Xuân Tiến.
✅ Bảng phần thưởng các mốc nạp như bên dưới:

Mốc Phần
Thưởng

Huân
Đá
Trùng
Sinh
Bùa Chân,
PVP 25%,
Bùa Trang Sức
Trang BỊ Trang Sức
200.000 Trứng Thần Thú x1
Ấp trứng nhanh x1
40k 40 4
500.000 Trứng Thần Thú x2
Ấp trứng nhanh x2
60k 80 10 Hỏa Long Thạch x1,
ngọc hỗn nguyên tự chọn loại,random chỉ số x1
1.000.000 Phượng1 x1
Trứng Thần Thú x3
80k 160 20 x1 Món võ huân 14x tự chọn Hỏa Long Thạch x1,
ngọc hỗn nguyên tự chọn loại,random chỉ số x2,
Trang Sức 14x x1
2.000.000 Phượng4 +60 x1,
Trứng Thần Thú x3
Ấp trứng nhanh x3
120k 240 30 x2 Món võ huân 14x tự chọn Hỏa Long Thạch x2,
ngọc hỗn nguyên tự chọn loại,random chỉ số x5,
Trang Sức 14x x1
5.000.000 Rồng1 x1,
Trứng Thần Thú x5
Ấp trứng nhanh x5
200k 400 60 x3 Món võ huân 14x tự chọn Hỏa Long Thạch x5,
ngọc hỗn nguyên tự chọn loại,random chỉ số x10,
Trang Sức 14x x2