Bảng Thưởng Khi Diệt Monster
Điểm sẽ Tạo Mới vào 23h59 Chủ nhật hàng tuần
Tiền Thưởng Võ huân thưởng Gói quà thưởng Điểm tích lũy thưởng Số lượng MONSTER cần
10.0000 100 Đại Thanh Sư Tử Hống (1) 50 10.000
20.0000 200 Ngưng thần châu (100 triệu) 100 20.000
30.0000 300 Thổ Linh Phù (10) 150 30.000
40.0000 400 Phúc vận phù (15%) 200 40.000
50.0000 500 Ngưng thần châu (200 triệu) 300 50.000
60.0000 600 Trường bạch sơn sâm 400 60.000
70.0000 700 Pháo hoa exp 300% 500 70.000
80.0000 800 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 600 80.000
1.0000.0000 1000 Đá Tạo NHT +1 750 100.000
2.0000.0000 2000 Đá Tạo NHT +2 1500 200.000